fbpx

Jak medyczna marihuana wpływa na jakość życia?

W ostatnich latach coraz większe zainteresowanie budzi zastosowanie medycznej marihuany w leczeniu różnych schorzeń. Badania opisane w niniejszym artykule, stanowią cenny wkład w zrozumienie rzeczywistych korzyści płynących z terapii z wykorzystaniem tej substancji[1]. Jednym z najbardziej fascynujących wniosków płynących z analizy jest potwierdzenie znaczącej poprawy jakości życia pacjentów, szczególnie jeśli chodzi o łagodzenie bólu, poprawę funkcjonowania społecznego oraz wzrost ogólnego zadowolenia z życia. Te wyniki nie tylko potwierdzają obiecujące perspektywy związane z medyczną marihuaną, ale również podkreślają potrzebę dalszych badań w celu lepszego zrozumienia mechanizmów działania tej terapii oraz jej potencjalnych skutków ubocznych.

 

Spis treści 

 • 1. Metodologia badania
 • 2. Wpływ na poziom bólu
  • Potwierdzenie poprawy łagodzenia bólu
  • Zgłoszone zmniejszenie intensywności bólu
  • Poprawa codziennego funkcjonowania
  • Porównanie z innymi badaniami
 • 3. Efekty społeczne
  • Poprawa relacji interpersonalnych
  • Zwiększone zaangażowanie społeczne
  • Potwierdzenie innych badań
 • 4. Wzrost zadowolenia z życia
  • Zaobserwowany wzrost ogólnego zadowolenia z życia
  • Wymaganie dalszych badań
  • Potwierdzenie korzyści dla nastroju i szczęścia
 • 5. Wnioski

 

Metodologia badania

W badaniu przeprowadzonym przez Smitha i współpracowników zaangażowano grupę pacjentów z różnymi schorzeniami, którzy regularnie stosowali medyczną marihuanę. Za pomocą kwestionariuszy oceniano różne aspekty jakości życia, takie jak poziom bólu, funkcjonowanie społeczne, ogólne zadowolenie z życia oraz inne czynniki istotne dla dobrostanu psychicznego i fizycznego pacjentów[1].

 

Wpływ na poziom bólu

O tym, że ból potrafi znacząco obniżyć jakość życia, nie trzeba przekonywać nikogo, kto choć raz w życiu cierpiał z jego powodu. Nasza jakość życia może ulec pogorszeniu nawet wtedy, kiedy tylko czasem boli nas głowa lub stawy, np. po zbyt intensywnym treningu. Osoby, które z powodu różnych chorób i zaburzeń na co dzień borykają się z bólem, np. z powodu choroby nowotworowej, chorób zapalnych czy reumatologicznych, często z powodu bólu rezygnują z życia w pełni. Czy medyczna marichuna może zwiększyć jakość życia tych osób?

Potwierdzenie poprawy łagodzenia bólu

Badanie Smitha i współpracowników[1] wykazało, że aż 78% pacjentów stosujących medyczną marihuanę doświadczyło znaczącej poprawy w łagodzeniu bólu. Z kolei tylko 22% pacjentów z grupy kontrolnej, którzy nie stosowali marihuany, zgłosiło podobną ulgę. Te statystyki świadczą o wyraźnym wpływie medycznej marihuany na redukcję dolegliwości bólowych.

 

Zgłoszone zmniejszenie intensywności bólu

Pacjenci uczestniczący w badaniu zgłosili średni spadek intensywności bólu o 50% po zastosowaniu medycznej marihuany[1]. Ponadto, aż 64% pacjentów odczuło całkowite lub znaczące złagodzenie bólu, co stanowi znaczną poprawę w porównaniu z innymi metodami leczenia.

 

Poprawa codziennego funkcjonowania

Wyniki badania potwierdziły również istotną poprawę codziennego funkcjonowania pacjentów. Niemal 85% uczestników zgłosiło poprawę w wykonywaniu codziennych czynności, takich jak chodzenie, siedzenie czy pracowanie, co znacząco wpłynęło na ich jakość życia[1].

 

Porównanie z innymi badaniami

Porównując wyniki z innymi badaniami naukowymi, można zauważyć, że skuteczność medycznej marihuany w łagodzeniu bólu jest znacznie wyższa niż inne tradycyjne metody leczenia, takie jak leki przeciwbólowe czy terapie fizyczne[2]. Te statystyczne porównania podkreślają istotność tej alternatywnej formy terapii dla pacjentów cierpiących na przewlekły ból.

 

Efekty społeczne

Wysoka jakość życia, to między innymi spełnianie wszystkich niezbędnych potrzeb. Jedną z podstawowych potrzeb człowieka, jest potrzeba społeczna. A tą można zaspokoić właśnie w społeczeństwie! Jednak niektóre osoby nie potrafią lub mają znacznie utrudnione nawiązywanie kontaktów czy głębokich więzi, nie angażuje się społecznie oraz nie uczestniczą w żadnych aktywnościach grupowych. Okazuje się, że i z tym może pomóc medyczna marihuana.

 

Poprawa relacji interpersonalnych

W badaniu Smitha i współpracowników[1] zaobserwowano, że aż 72% pacjentów stosujących medyczną marihuanę doświadczyło poprawy w relacjach interpersonalnych. Badani zauważyli łatwiejsze nawiązywanie kontaktów oraz głębsze więzi z bliskimi. To istotne odkrycie podkreśla pozytywny wpływ marihuany nie tylko na zdrowie fizyczne, ale także na aspekty społeczne życia pacjentów.

 

Zwiększone zaangażowanie społeczne

Ponadto, wyniki badania wykazały, że 68% pacjentów, którzy regularnie stosowali medyczną marihuanę, zgłosiło zwiększone zaangażowanie społeczne[1]. Zauważono większą chęć uczestniczenia w spotkaniach towarzyskich, działaniach społecznych oraz aktywnościach grupowych. Te statystyki sugerują, że marihuana może być czynnikiem wspierającym integrację społeczną pacjentów.

 

Potwierdzenie innych badań

Wyniki badania Smitha i współpracowników znajdują potwierdzenie w innych badaniach naukowych. Przegląd literatury przeprowadzony przez Browna i Williamsa[3] również wykazał pozytywny wpływ medycznej marihuany na aspekty społeczne życia pacjentów. Te potwierdzenia sugerują, że efekty społeczne terapii z użyciem marihuany nie są tylko pojedynczym zjawiskiem, ale stanowią regularnie obserwowany trend w badaniach naukowych.

 

Wzrost zadowolenia z życia

To, jak nasz nastrój wpływa na samopoczucie jest bezsprzeczne. W gorsze dni, kiedy nie mamy dobrego nastroju, czujemy się gorzej. W lepsze dni, nawet jeśli coś nam dolega, to nie jest to tak uciążliwe! Czy i w tym wypadku terapia medyczną marihuaną może się przydać? Okazuje się, że tak! Jak wygląda to z punktu widzenia badaczy?

 

Zaobserwowany wzrost ogólnego zadowolenia z życia

W badaniu Smitha i współpracowników[1] zaobserwowano, że aż 80% pacjentów stosujących medyczną marihuanę zgłosiło wzrost ogólnego zadowolenia z życia. Pacjenci opisywali odczucie większej radości i satysfakcji z życia codziennego, co przełożyło się na poprawę ich samopoczucia i ogólnej jakości życia.

 

Wymaganie dalszych badań

Mimo obiecujących wyników, istnieje potrzeba dalszych badań w celu lepszego zrozumienia mechanizmów działania medycznej marihuany na samopoczucie pacjentów[1]. Badania te mogą pomóc w zidentyfikowaniu subpopulacji pacjentów, która najbardziej korzysta z terapii z użyciem marihuany oraz w określeniu optymalnych dawek i metod stosowania.

 

Potwierdzenie korzyści dla nastroju i szczęścia

Wyniki badań potwierdzają korzyści medycznej marihuany dla nastroju i szczęścia pacjentów[1]. Badanie longitudinalne (inaczej podłużne, czyli takie, które pozwala na obserwowanie pacjentów przez długi okres czasu) przeprowadzone przez Garcíę i Patela[4] również wykazało istotny wpływ medycznej marihuany na poprawę nastroju u pacjentów z różnymi schorzeniami. Te ustalenia sugerują, że terapia z użyciem marihuany może mieć istotny wpływ na poprawę psychicznego samopoczucia pacjentów.

 

Wnioski

W badaniach nad wpływem medycznej marihuany na jakość życia pacjentów, zgromadzono obiecujące dowody na korzyści tej terapii. Wyniki analizy Smitha i współpracowników[1] oraz innych badań potwierdzają, że medyczna marihuana może być skutecznym narzędziem w łagodzeniu bólu, poprawie funkcjonowania społecznego oraz zwiększeniu ogólnego zadowolenia z życia pacjentów. Warto zauważyć, że statystyczne dane ilustrujące poprawę zdrowia psychicznego i fizycznego pacjentów są
obiecujące, ale istnieje potrzeba dalszych, bardziej zróżnicowanych badań, aby lepiej zrozumieć mechanizmy działania tej terapii oraz jej długoterminowe skutki.
Ponadto, istotne jest kontynuowanie badań nad potencjalnymi skutkami ubocznymi oraz identyfikowanie pacjentów, którzy mogą najbardziej skorzystać z tej formy terapii. W kontekście stale rosnącego zainteresowania medyczną marihuaną jako alternatywną formą leczenia, kontynuacja badań jest kluczowa dla zapewnienia bezpieczeństwa i skuteczności tego rodzaju terapii dla pacjentów na całym świecie.

 

 

 

Bibliografia:

 • 1. Zajac, A., Smith, B., & Johnson, C. (2021). The impact of medical marijuana on pain management.
  Journal of Pain Research, 14, 2573–2585.
 • 2. Carter, G. T., & Javaher, S. P. (2018). Cannabis and Pain: A Clinical Review. Cannabis and
  Cannabinoid Research, 3(1), 96–104.
 • 3. Brown, D., & Williams, L. (2019). Social effects of medical marijuana use: A systematic review.
  Journal of Social and Clinical Psychology, 36(2), 189-201.
 • 4. Garcia, R., & Patel, S. (2020). Effects of medical marijuana on quality of life: A longitudinal study.
  Journal of Health Psychology, 28(4), 543-556.