fbpx

Regulamin i polityka prywatności

REGULAMIN E- WIZYT W POMORSKIM CENTRUM LECZENIA MARIHUANĄ

PCML MARCIN SOBCZAK MACIEJ ROSIŃSKI LEKARZE SPÓŁKA PARTNERSKA z siedzibą w Gdańsku, ul. Rakoczego 11/U6, 80-288 , wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk- Północ w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS:0000870872, NIP:5862362057, REGON:387567706, wpisana do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Pomorskiego pod numerem 000000235531, zwana dalej PCML lub Usługodawca, świadczy usługi m. in. za pośrednictwem strony internetowej www.pcml.pl

Kontakt z Usługodawcą możliwy jest za pośrednictwem adresu e-mail: rejestracja@pcml.pl

§1. Definicje

1. Strona internetowa – strona internetowa Usługodawcy dostępna pod adresem internetowym www.pcml.pl,
2. Konsument – zgodnie z postanowieniami art. 221 Kodeksu cywilnego osoba fizyczna, dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
3. Cennik – cennik E-wizyty udostępniany Pacjentowi na stronie internetowej Usługodawcy pod adresem ( https://pcml.pl/cennik/ ).
4. E-wizyta – wizyta lekarska świadczona przez Usługodawcę na rzecz Pacjenta za pośrednictwem Serwisu, realizowana na warunkach określonych w Regulaminie.
5. Pacjent – osoba fizyczna, która korzysta z E-wizyty.
6. Regulamin – niniejszy Regulamin.
7. Serwis – serwis halodoctor.pl, którego właścicielem jest BioStat Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rybniku, ul. Kowalczyka 44-206 Rybnik, KRS: 0000351860, NIP: 642312540, REGON: 241544443 za pośrednictwem, którego Usługodawca świadczy E-wizyty.
8. Serwis PayU – PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 186, krajowa instytucja płatnicza, nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego, wpisana do Rejestru usług płatniczych pod numerem IP1/2012, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399.

§2. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa:
a) rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną,
b) warunki świadczenia usług drogą elektroniczną,
c) tryb postępowania reklamacyjnego w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną.
2. Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie na stronie internetowej www.pcml.pl w formie umożliwiającej jego pozyskanie, odtwarzanie, utrwalanie i wydrukowanie. Każdy może zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu.
3. Za pośrednictwem strony internetowej, Usługodawca świadczy na rzecz Pacjenta usługę drogą elektroniczną polegającą na przeprowadzeniu e-wizyty lekarskiej za pośrednictwem Serwisu.
4. Usługi e-wizyt oferowanych przez Usługodawcę dostępne są na Stronie internetowej wraz z ceną. Oferta prezentowana na Stronie internetowej stanowi zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
5. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sprzedawca:
a) komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu,
b) standardowy system operacyjny,
c) standardowa przeglądarka internetowa,
d) posiadanie aktywnego adresu e-mail.
6. Warunkiem skorzystania z oferty przedstawionej na Stronie internetowej Usługodawcy jest poprawne wypełnienie formularza, w tym wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.
7. Pacjent obowiązany jest w szczególności do:
a) korzystania ze Strony internetowej w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa oraz postanowieniami Regulaminu, w tym niedostarczania treści o charakterze bezprawnym, a także podejmowania działań mogących wywołać zakłócenia lub uszkodzenia Strony internetowej;
b) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Strony internetowej jedynie w zakresie własnego użytku osobistego.

§3. Procedura rezerwacji e-wizyty

1. Udział w E-wizycie możliwy jest jedynie po wcześniejszym zarezerwowaniu terminu. Informacje o dostępnych terminach E-wizyt udzielane są telefonicznie, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub za pośrednictwem rejestracji on-line.
2. Pacjent może dokonać rezerwacji terminu E-wizyty dzwoniąc pod numer telefonu +48 530 663 838, pisząc e-mail na adres: rejestracja@pcml.pl lub dokonując rezerwacji on-line za pośrednictwem strony internetowej ( https://app.medfile.pl/register/office_registration/?uuid=192c7873-bbab-7a1f-7f4e-c2d93efd71fa ). W celu rezerwacji terminu E-wizyty Pacjent zobowiązany jest podać następujące dane: imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, data urodzenia, PESEL, a także innych danych niezbędnych do przeprowadzenia kwalifikacji, o której mowa w ust. 3 w przypadku chęci Pacjenta skorzystania z takiej kwalifikacji.
3. E-wizyta może być zrealizowana po wcześniejszym pozytywnym zakwalifikowaniu Pacjenta do odbycia takiej E-wizyty przez lekarza. W celu dokonania kwalifikacji Pacjent zobowiązany jest podać niezbędne dane. Odmowa podania danych uniemożliwia dokonanie rezerwacji E-wizyty.
4. W przypadku nieskorzystania przez Pacjenta z możliwości wstępnej kwalifikacji przed rezerwacją E-wizyty, Pacjentowi nie przysługuje prawo żądania zwrotu uiszczonej opłaty za E-wizytę.
5. W przypadku, gdy Pacjent po podaniu danych, o których mowa w ust. 3 został zakwalifikowany do E-wizyty, Usługodawca potwierdza za pośrednictwem poczty elektronicznej możliwość odbycia E-wizyt i jej termin, a ponadto przesyła link prowadzący do Serwisu PayU umożliwiającego dokonanie przedpłaty Ceny za E-wizytę.

§4. Płatności

1. Ceny świadczonych usług podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
2. Warunkiem udziału w E-wizycie jest dokonanie przez Pacjenta przedpłaty Ceny E-wizyty za pośrednictwem Serwisu PayU, do którego link otrzymuje Pacjent wraz z potwierdzeniem rejestracji.
3. Pacjent zobowiązany jest dokonać przedpłaty Ceny E-wizyty nie później niż na 24 godzin przed zarezerwowaną datą E-wizyty albo niezwłocznie po dokonaniu rezerwacji E-wizyty, jeżeli rezerwowana E-wizyta ma się odbyć przed upływem 24 godzin od jej rezerwacji. W przypadku braku uiszczenia przedpłaty Ceny E-wizyty we wskazanym terminie Usługodawca ma prawo odwołać zarezerwowaną E-wizytę i udostępnić termin potencjalnym pacjentom.
4. Przedpłatę Ceny E-wizyty Usługodawca uznaje za dokonaną z momentem zaksięgowania jej na rachunku bankowym Usługodawcy albo uzyskaniu potwierdzenia z Serwisu PayU o realizacji zlecenia. .
5. Potwierdzenie dokonania płatności przesyłane jest Pacjentowi na wskazany przez niego adres e-mail.

§5. Odwołanie lub zmiana terminu E-wizyty

1. Pacjent może odwołać lub zmienić zarezerwowany termin E-wizyty nie później niż 24 godziny przed zarezerwowanym terminem, kontaktując się z Usługodawcą za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: rejestracja@pcml.pl lub dzwoniąc pod numer+48 530 663 838. Niezwłocznie po rejestracji odwołania lub zmiany terminu E-wizyty, Usługodawca prześle do Pacjenta potwierdzenie odwołania lub zmiany terminu za pośrednictwem poczty elektronicznej.
2. Usługodawca może odwołać zarezerwowany termin E-wizyty nie później niż 24 godziny przed takim terminem, informując o tym Pacjenta za pośrednictwem poczty elektronicznej. W takiej sytuacji Usługodawca zobowiązuje się zaproponować Pacjentowi nowy termin E-wizyty. Jeżeli Pacjent dokonał przedpłaty Ceny E-wizyty i nie zaakceptował on nowego terminu E-wizyty zaoferowanego przez Usługodawcę, Usługodawca zwróci Pacjentowi całość uiszczonej przedpłaty w terminie 7 dni.
3. W przypadku nieodwołania terminu E-wizyty i nie przystąpił do E-wizyty, uiszczona przez Pacjenta przedpłata Ceny E-wizyty nie podlega zwrotowi. W przypadku wystąpienia nadzwyczajnych okoliczności po stronie Pacjenta, które uniemożliwiły mu udział w udział w E-wizycie i jej wcześniejsze odwołanie, Usługodawca może zwrócić Pacjentowi całość uiszczonej przedpłaty.
4. Przez nieprzystąpienie do E-wizyty rozumie się niepołączenie się Pacjenta z Usługodawcą za pośrednictwem Serwisu w ciągu maksymalnie 15 minut zarezerwowanej godziny E-wizyty. Usługodawca nie ma obowiązku przedłużenia E-wizyty jeżeli Pacjent przystąpił do niej spóźniony, tzn. połączył się z Usługodawcą po zarezerwowanej godzinie E-wizyty, ale przed upływem 15 minut.

§6. Sposób przeprowadzania E-wizyty

1. E-wizyty przeprowadzane są przez wykwalifikowanych lekarzy posiadających odpowiednie kwalifikacje. Usługi e-wizyty świadczone są w imieniu Usługodawcy.
2. E-wizyta odbywa się w formie wideokonferencji, która umożliwia jednoczesny przekaz dźwięku i obrazu pomiędzy Usługodawcą, a Pacjentem i trwa ok 30 minut.
3. W celu udziału w E-wizycie Pacjent zobowiązany jest połączyć się z Usługodawcą za pośrednictwem Serwisu poprzez link, który Usługodawca prześlę do Pacjenta za pośrednictwem poczty elektronicznej, na co najmniej 1,5 godzin przed zarezerwowanym terminem E-wizyty.
4. W trakcie E-wizyty Pacjent ma możliwość uzyskania porady lekarskiej, diagnozy i zaleceń co do stanu zdrowia, interpretacji wyników badań, uzyskania recepty na leki i preparaty medyczne wymagane stanem klinicznym Pacjenta, uzyskania informacji na temat zalecanej terapii, w tym stosowanych leków, a także uzyskania informacji na temat profilaktyki zdrowotnej.
8. Recepta na leki lub preparaty medyczne wystawiana jest w formie e-recepty zgodnie z właściwymi przepisami prawa obowiązującymi w Polsce i będzie udostępniona Pacjentowi poprzez Internetowe Konto Pacjenta (www.pacjent.gov.pl). W trakcie E-wizyty Pacjent otrzyma również kod dostępowy do e-recepty.
9. Po przeprowadzeniu E-wizyty, za pośrednictwem poczty elektronicznej Usługodawca prześlę Pacjentowi podsumowanie E-wizyty, w tym niezbędne dokumenty m.in. zalecenia lekarskie.
10. Pacjent w trakcie rozmowy z lekarzem zobowiązany jest podawać dane i składać oświadczenia zgodne z prawdą. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Pacjenta niepełnych lub nieprawdziwych danych lub złożenie nieprawidłowych oświadczeń.

§6. Reklamacje

1. Pacjent może zgłaszać wszelkie nieprawidłowości oraz przerwy w funkcjonowaniu strony internetowej, które uniemożliwiły mu dokonanie rezerwacji e-wizyty.
2. Pacjent ma prawo zgłoszenia reklamacji dotyczącej E-wizyty.
3. Reklamacje można zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: rejestracja@pcml.pl, pocztą na adres: Rakoczego 11/U6, 80-288 Gdańsk. o, a także telefonicznie pod nr +48 530 663 838.
4. Reklamacja powinna wskazywać przyczynę jej złożenia oraz określać żądanie Pacjenta, a ponadto należy w niej wskazać aktualne dane kontaktowe Pacjenta i dane umożliwiające jego identyfikację.
5. Usługodawca rozpatrzy reklamację niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
6. O rezultacie rozpatrzenia reklamacji Usługodawca niezwłocznie zawiadomi składającego reklamację pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail podany w zgłoszeniu.

§7. Dane osobowe oraz pliki cookies

Zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies opisane zostały w polityce prywatności i plików cookies dostępnej na stronie internetowej pod adresem: www.pcml.pl.

§8. Pozasądowe sposoby dochodzenia roszczeń

1. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość:
1. zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy,
2. skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.
2. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl.
3. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

§9. Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o prawach konsumenta oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
2. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Pacjentem niebędącym konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy
3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.

§10. Polityka prywatności

Niniejsza Polityka prywatności służy jako pomoc w zrozumieniu, jakie dane zbieramy, w jakim celu oraz do czego je wykorzystujemy. Przetwarzamy dane osobowe w sposób zgodny z wymogami polskiego prawa, w szczególności w zgodzie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 26 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Rozporządzenie 2016/679) oraz ustawy o ochronie danych osobowych.
Korzystając z naszej strony oraz naszych usług, akceptują Państwo wszystkie zapisy niniejszej polityki prywatności i wyrażają zgodę na zbieranie i przetwarzanie przez nas swoich danych.

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest PCML MARCIN SOBCZAK MACIEJ ROSIŃSKI LEKARZE SPÓŁKA PARTNERSKA z siedzibą w Gdańsku, Rakoczego 11/U6, 80-288 , wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk- Północ w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS:0000870872, NIP:5862362057, REGON:387567706.
2. W przypadku skorzystania dostępnego na naszej stronie internetowej formularza kontaktowego lub w przypadku rezerwacji terminu wizyty za pomocą kontaktu telefonicznego, bądź za pośrednictwem wiadomości e-mail, zbieramy następujące dane osobowe:
1. imię i nazwisko,
2. adres e-mail,
3. numer telefonu,
4. numer PESEL,
5. adres zamieszkania.

Informujemy, iż przekazanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak zgody na ich podanie bądź przetwarzanie może uniemożliwić nam świadczenie oferowanych usług.

3. Powierzone nam dane osobowe przetwarzamy w celu:

–  Zawarcia i wykonania umowy o świadczenie usługi wizyty – do czasu wykonania umowy,
– Prowadzenia profilaktyki zdrowotnej – przez okres niezbędny do wypełnienia obowiązków prawnych lub okres wymagany przepisami prawa. W zakresie danych stanowiących dokumentację medyczną przez okres 20 lat od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu, chyba że przepisy prawa stanowią inaczej.
– Udzielania świadczeń zdrowotnych, w tym prowadzenia dokumentacji medycznej – przez okres niezbędny do wypełnienia obowiązków prawnych lub okres wymagany przepisami prawa. W zakresie danych stanowiących dokumentację medyczną przez okres 20 lat od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu, chyba że przepisy prawa stanowią inaczej.
– Zapewnienia opieki zdrowotnej oraz zarządzanie systemami i usługami opieki zdrowotnej (w tym m.in. rezerwacja wizyt, przypomnienie o terminie wizyty) – przez okres niezbędny do wypełnienia obowiązków prawnych lub okres wymagany przepisami prawa. W zakresie danych stanowiących dokumentację medyczną przez okres 20 lat od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu, chyba że przepisy prawa stanowią inaczej.
– Zapewnienia zabezpieczenia społecznego oraz zarządzania systemami i usługami zabezpieczenia społecznego (wystawianie zaświadczeń, zwolnień lekarskich itp.) – przez okres niezbędny do wypełnienia obowiązków prawnych lub okres wymagany przepisami prawa. W zakresie danych stanowiących dokumentację medyczną przez okres 20 lat od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu, chyba że przepisy prawa stanowią inaczej.
– Realizacji obowiązków podatkowych, w tym wystawianie faktur – przez okres 5 lat od początku roku następującego po roku obrotowym, w którym dane ostatni raz przetworzono.
– Ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – do czasu przedawnienia roszczeń lub zakończenia sporu.

4. Szanujemy dane osobowe swoich Klientów, dlatego nie sprzedajemy i nie udostępniamy osobom trzecim danych personalnych i adresowych bez zgody.

5. Administrator przetwarza dane osobowe w zakresie niezbędnym dla celów i przez okres określony w punkcie 3 powyżej lub do momentu cofnięcia zgody, która może być w każdym momencie odwołana – w tym celu napisz do nas wiadomość na adres: rejestracja@pcml.pl

6. Na naszej stronie internetowej w celu zbierania danych statystycznych korzystamy z Google Analytics zapewnianego przez Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Dane te nie są udostępniane osobom trzecim, a wykorzystujemy je wyłącznie dla ulepszenia naszych usług – tworzenia statystyk odwiedzin naszej strony internetowej. Google LLC z siedzibą w USA posiada zgodność z EU-US-Privacy Shield, co świadczy o zapewnieniu odpowiedniego poziomu ochrony, wymaganego przez RODO.

7. Dane osobowe udostępnione są przez nas podmiotom, z którymi zawarliśmy umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych, w szczególności BioStat Sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku ( ul. Kowalczyka 17, 44-206 Rybnik, wpisana do Krajowego Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach X Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000351860, NIP: 6423125404, REGON: 241544443), która prowadzi Serwis Medfile.pl, za pośrednictwem którego prowadzona jest dokumentacja medyczna i biurowi rachunkowemu Beluga Biuro Rachunkowe Małgorzata Socha (ul. Klonowa 4C lok. 6, 81-047 Gdańsk, NIP:  5841030723. REGON: 190915870). W miarę potrzeby realizacji poszczególnych z ww. celów przetwarzania danych osobowych, mogą być one przekazane również kancelariom prawnym lub firmom windykacyjnym.

8. Administrator oraz osoby upoważnione do przetwarzania tych danych stosują środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych.

9. Każdemu użytkownikowi naszej strony internetowej przysługują następujące prawa:

  •  prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych – masz prawo jej wycofania w dowolnym momencie,
  • prawo dostępu do swoich danych osobowych,
  • prawo żądania sprostowania swoich danych osobowych,
  • prawo żądania usunięcia swoich danych osobowych tzw. prawo do bycia zapomnianym,
  • prawo żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
  • prawo do przenoszenia swoich danych osobowych,
  • prawo wniesienia skargi do organu tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

10. Złożenie żądania, wynikające z art. 16 – 21 RODO, może się odbyć za pośrednictwem jednej ze wskazanych dróg komunikacji:

  •  w sposób tradycyjny – wysyłka za pośrednictwem operatora pocztowego/ złożenie osobiste, pisma / wniosku, podpisanego własnoręcznie, na adres: Rakoczego 11/U6, 80-288 Gdańsk
  • w sposób elektroniczny – wysyłka informacji na adres e-mail: rejestracja@pcml.pl

11. Na naszej stronie korzystamy z plików „cookies”, które są są plikami tekstowymi przechowywanymi w urządzeniu końcowym użytkownika strony internetowej. Przeznaczone są do korzystania ze stron serwisu. Przede wszystkim zawierają nazwę strony internetowej swojego pochodzenia, swój unikalny numer, czas przechowywania na urządzeniu końcowym.
a) Wykorzystujemy pliki cookies w celu dopasowania zawartości strony internetowej do indywidualnych preferencji użytkownika, przede wszystkim pliki te rozpoznają jego urządzenie, aby zgodnie z jego preferencjami wyświetlić stronę; przygotowywania statystyk pomagających poznaniu preferencji i zachowań użytkowników, analiza tych statystyk jest anonimowa i umożliwia dostosowanie zawartości i wyglądu serwisu do panujących trendów, statystyki stosuje się też do oceny popularności strony; określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google
b) W ramach naszej strony internetowej stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” oraz „stałe”. Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej. „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.
c) Użytkownik może w każdej chwili dokonać zmiany ustawień swojej przeglądarki, aby zablokować obsługę plików (cookies) lub każdorazowo uzyskiwać informacje o ich umieszczeniu w swoim urządzeniu. Inne dostępne opcje można sprawdzić w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej. Należy pamiętać, że większość przeglądarek domyślnie jest ustawione na akceptację zapisu plików (cookies)w urządzeniu końcowym. Operator strony internetowej informuje, że zmiany ustawień w przeglądarce internetowej użytkownika mogą ograniczyć dostęp do niektórych funkcji strony internetowej serwisu.

12. Polityka prywatności jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana. Polityka prywatności obowiązuje od dnia 01 stycznia 2021 r.